Haiku's:
1 t/m 30
31 t/m 60
61 t/m 90
91 t/m 120
121 t/m 150
151 t/m 180
181 t/m 210
211 t/m 240
241 t/m 270
271 t/m 300
301 t/m 330
331 t/m 360
361 t/m 390
391 t/m 420
421 t/m 450
451 t/m 480
481 t/m 510
511 t/m 540
541 t/m 570
571 t/m 600
601 t/m 630
631 t/m 631

De lente bruist van

34 Grote Kracht

De lente bruist van
energie, maar tempert toch
de bloei der rozen.

‘Donder boven Hemel.
Een beeld van Grote Kracht.
Zo betreedt de wijze niet de weg
Die tegen de orde indruist.’
Yi Jing

Soms is je innerlijke kracht zo sterk en zijn de omstandigheden van dien aard, dat je bijna met geweld blijft voort denderen. Om meer succes te hebben is het verstandiger je in te tomen en voorzichtig te werk te blijven gaan.Door: Guus

Als een binnenmeer

31 Wederzijdse Beïnvloeding

Als een binnenmeer
vlijt zij zich blijmoedig in
zijn kracht en sterkte.

‘Op de berg is een meer,
Een beeld van Wederzijdse Beïnvloeding.
Zo opent een wijze hart en geest
Om mensen zonder vooroordeel te accepteren.’
Yi Jing

Om succesvol en in blijmoedigheid met elkaar te kunnen omgaan is wederzijdse oprechte, onbevooroordeelde en onzelfzuchtige betrokkenheid onontbeerlijk.Door: Guus

Ondanks de tranen

28 Grote Overschrijding

Ondanks de tranen
van de weduwnaar houdt hij
zich dapper staande.

‘Het meer stroomt over de bomen uit. Het beeld van Grote Overschrijding. Zo is de wijze - als hij alleen staat - onbezorgd En trekt hij zich zonder depressie uit de wereld terug.’
Yi Jing

Om te voorkomen dat de belasting van het leven al te zwaar zou kunnen worden, waardoor de wervelkolom zich steeds meer lijkt te krommen, is het raadzaam om voortijdig - maar zeker dan toch bijtijds - maatregelen te nemen en je innerlijke kracht te versterken.Door: Guus

Haar glimlach en traan

25 Zonder Valsheid

Haar glimlach en traan
zijn oprecht gemeend, kan zij
nog van haar stuk zijn?

Uit het commentaar van Confucius: ‘Als men geen eerlijke bedoelingen heeft, Zal men gaan dwalen. Het is ongunstig om ergens naartoe te gaan. Wanneer de eerlijkheid verdwenen is, Waarheen kan men dan gaan?’
Yi Jing

Bij anderen kom je sterk over en je wilt dan ook niet anders dan zo naar voren komen, maar diep in je hart vermoed je twijfels en kun je je onzeker voelen. Dat durven te erkennen maakt je werkelijk sterk.Door: Guus

Hoe schoon zij ook is

Verfraaiing


Hoe schoon zij ook is,
zijn lust verbleekt - in stilte
eeuwig bij elkaar.

‘Beneden aan de berg is het vuur:
Beeld van Verfraaiing.
Zo gaat de wijze te werk bij de opheldering
Van lopende zaken,
Maar hij waagt het niet
Lichtzinnig te vonnissen.’
Yi Jing

Vaak valt het oog op wat een lichte zindering teweegbrengt, terwijl het hart naar inkeer en stilte hunkert. Aan de balans tussen zintuigen en hart is een leven lang met plezier te werken.Door: Guus

Met open oren

19 Naderen

Met open oren
blijft hij wakker voor de stem
van al wie wijs zijn.

‘Aarde boven Meer.
Een beeld van Naderen.
Zo is de wijze onuitputtelijk in zijn wens te onderrichten
En grenzeloos in het verdragen en beschermen van het volk.’
Yi Jing

Op een gegeven moment raak je door een stressbarrière heen en wordt je gemoed min of meer onverschillig (of onaantastbaar?), omdat je - als bij ingeving - alles in grote perspectieven ziet en benauwenisen je ontvallen.Door: Guus

Bliksem! - duisternis

16 Vreugde

Bliksem! - duisternis
spat uiteen, paarden in de
wei dansen vrolijk.

‘De donder komt uit de aarde opklinken:
Het beeld van Vreugde.
Zo maakten de oude koningen muziek
Om de verdiensten te eren:
Zij wijdden haar als een heerlijke offerande
Aan de hoogste God,
Terwijl zijn hun voorvaderen daarbij uitnodigden.’
Yi Jing

Als groepsleden zich tegenover elkaar bescheiden weten op te stellen, zullen ze zich vol plezier en spontaan overgeven aan muziek en dans, waardoor men zich van de aarde verheft en zich met de hemel verbindt. Je kunt ook zeggen: hoe dikker het ego des te meer gekerkerd.Door: Guus

Hoe onzelfzuchtig

13 Streven Naar harmonie

Hoe onzelfzuchtig
sjouwt die mier daar met zijn prooi
de mierenhoop in.

‘Streven naar harmonie onder de mensen,
Voorspoedig en probleemloos.
Gunstig om brede rivieren over te steken.
Het is omdat de Hemel vordert en vooruitgaat.’
Yi Jing

Misschien wel uit gemakzucht laten we ons er makkelijk toe neigen om de omgeving en de wereld voornamelijk vanuit onszelf te bekijken en te beoordelen. Op heldere momenten stellen we ons dan weer ontvankelijk op voor ervaringen van ingebed te zijn in kosmische (of nog wijdere) ordeningen, bevrijd van egocentriciteit, open voor het andere en de ander.Door: Guus

Vleiend overreedt

10 Vervulling

Vleiend overreedt
zij haar papa, en zo krijgt
de dochter haar zin.

'Boven is Hemel, onder is Meer.
Een beeld van Vervulling.
Zo maakt een wijze mens onderscheid in zijn plicht tussen hoog en laag,
En stelt de mensen gerust.’

Yi Jing

Als je vanuit een lagere positie je meerdere of gezagsdragers wilt overreden, kun je gebruik maken van je innerlijke sterkte, die met een glans van vriendelijkheid meer zal bereiken dan veinzen van overmoed daartoe in staat zou zijn.Door: Guus

Een rulle aardlaag

7 Menigte

Een rulle aardlaag,
maar glunderend laaft de roos
zich aan grondwater.

‘Water ingesloten onder Aarde
Als een beeld van een menigte.
Zo omarmt een wijze mensen,
Hun kracht is onzichtbaar.’
Yi Jing

Als het enigszins mogelijk is, omgeef je dan met goeie mensen en vermijd om je al te veel in te laten met wie een negatieve invloed uitstralen.Door: Guus

Griepepidemie

33 Aftocht

Griepepidemie
op komst! Kalm blijft hij thuis en
geniet van de dis.

‘Berg onder Hemel,
Een beeld van Aftocht.
Zo houdt een wijze vijanden op afstand,
Waardig en zonder wrok.’
Yi Jing

Anderen kunnen het je soms lastig maken. In plaats van af te weren of proberen te overreden, kan het meer uitkomst bieden je voor even mentaal of fysiek terug te trekken en je energie te versterken, zonder die aan boosheid te verspillen.Door: Guus

Zich koesteren in

30 Helderheid

Zich koesteren in
de zon als zich laven aan het
woord van een wijze.

‘Het lichte verheft zich tweemaal.
Het beeld van de Helderheid van de zon.
Zo straalt een wijze voortdurend
Zijn briljante deugd en daden over de wereld uit.’
Yi Jing

Wijzen verspreiden licht. Voorzover we nog niet al te wijs zijn, kunnen we dat maar beter bij onszelf erkennen, waardoor we tenminste dan toch - in openheid - voor het licht ontvankelijk worden.Door: Guus

Mijn mond een draaideur

27 Voeding

Mijn mond een draaideur:
snaaien en babbelen, maar
beide met mate.

‘Donder onder Berg.
Een beeld van Voeding.
Zo is de wijze zorgvuldig met zijn woorden
En matig met eten en drinken.’
Yi Jing

Zoals we ons lichaam ten gronde richten door veel en ongezond voedsel naar binnen te werken, zo belasten we ook anderen door hen met woorden te overladen.Door: Guus

Hevig gesteggel

24 Terugkeren

Hevig gesteggel -
na uitputting rust en dan
een teder strelen.

‘Donder onder Aarde.
Een beeld van Terugkeren.
Zo sloot de oude koning op de winterzonnewende
De poorten der passen.
Reizende kooplui reisden niet,
Evenmin inspecteerde de koning zijn staten.’

Yi Jing

Niets blijft zoals het is. Verandering vindt spontaan plaats. Op het moment van een ommekeer is het beter rustig aan te doen en de in gang gekomen verandering niet te forceren.Door: Guus

De tandarts rukt mijn

21 Verwijderen 

De tandarts rukt mijn
ontstoken kies uit, teder,
maar toch doeltreffend.

‘Donder en bliksem.
Een beeld van verwijderen.
Zo consolideerden de vroegere koningen
De wetten door duidelijk omschreven straffen.’

Om misdadig gedrag dat de harmonie tussen mensen aantast, te voorkomen, grijpt de wetgever energiek en doortastend in door straffen in het vooruitzicht te stellen.

 

Yi Jing


Door: Guus

Hoe lang al rust hij

18 Verhelpen

Hoe lang al rust hij
daar aan de voet van de berg!
Kom op, lui varken!

‘Aan de voet van de berg waait de wind:
Het beeld van bederf.
Zo wekt een wijze de mensen op en sterkt hij hun geest.’
Yi Jing

Twee redenen waardoor je niet vooruit kunt komen: onverwachte tegenspoed en lusteloosheid of lauwheid van geest. De eerste is vaak onvermijdelijk, de tweede is door eigen kracht te boven te komen.Door: Guus

Ze omsluiert haar

15 Nederigheid

Ze omsluiert haar
zo wonderschoon lijf achter
een stille glimlach.

‘Binnen in de aarde is een berg:
Het beeld van Nederigheid.
Zo vermindert de wijze wat te veel is en vermeerdert hij wat te weinig is.
Hij weegt de dingen tegen elkaar af en brengt ze in evenwicht.’
Yi Jing

Omgang en samenwerking in relaties worden prettiger en succesvoller als je je eigen egocentrisch gedrag tenminste durft te onderkennen en als je daarbij ook nog respectvol en goedaardig jegens de ander bent, zonder ook maar een spatje eigenbelang.Door: Guus

Harde slagregens

12 Belemmering

Harde slagregens -
tevreden trekt hij zich in
zijn woning terug.

‘Hemel en Aarde communiceren niet met elkaar.
Een beeld van Belemmering.
Zo bedwingt de wijze - om onheil te vermijden - zichzelf met deugd.
Hij laat zich niet door een hoge positie en royaal loon verleiden.’
Yi Jing

Als de zaken niet lopen zoals je jezelf had voorgesteld, is het verstandiger niet te blijven doordraven, maar gas terug te nemen en je behoedzaam op een nieuwe vooruitgang voor te bereiden.Door: Guus

De bokser houdt nog

9 Kleine Verzameling

De bokser houdt nog
even de adem in en
dan pats: de knock-down.

‘Wind waait door de lucht.
Een beeld van voeding verzamelen door het kleine.
Zo ook polijst en verfraait de wijze zijn verfijnde kwaliteiten.’
Yi Jing

Als je voor een moeilijke opgave of grote opdracht staat, waarbij je succesvol wilt handelen, is het beter om eerst in jezelf energie op te bouwen en die in rust en kalmte te laten gedijen.Door: Guus

God scheidde hemel

6 Geschil

‘God scheidde hemel
en water,’ maar toch blijft de
chaos ons nabij.

‘Hemel en water verwijderen zich van elkaar:
Het beeld van de strijd.
Zo overweegt de wijze bij alles wat hij onderneemt,
Zorgvuldig het begin.’
Yi Jing

Wil je tegenstellingen oplossen, dan vraagt dat om een compromis, totdat zich weer nieuwe tegenstellingen voordoen. Daarom raadt de wijsheid van de Yi Jing aan om in de fase waarin de tegenstellingen vorm beginnen te krijgen, voorzichtig en zorgvuldig te handelen.Door: Guus

De inslag van die

32 Duurzaamheid

De inslag van die
eerste kus - levenslang door
de wind gedragen.

‘De verbintenis van Donder en Wind,
Een beeld van Duurzaamheid.
Zo ook is de wijze standvastig en
Verandert hij niet van richting.’

Yi Jing

Een intieme duurzame relatie kent rust en beweging, zich spiegelend aan de voortgang der seizoenen vernieuwt zij zich onophoudelijk. Daarom probeert de partner tijdens het leven zijn voornemen tot onzelfzuchtigheid steeds weer opnieuw trouw te blijven.Door: Guus

Zijn zieke lichaam

29 Duisternis

Zijn zieke lichaam -
ongehinderd stroomt zijn geest
als rivierwater.

‘Dubbele duisternis. Wees oprecht en eerlijk. Vertrouw op hart en geest.’ Commentaar van Confucius: ‘Water stroomt en vult: verzamel niet maar stroom. Passeer gevaarlijke punten en verlies uw zelfvertrouwen nooit. Vertrouw op hart en geest.’
Yi Jing

Als de omstandigheden penibel of gevaarlijk zijn, is het beter kalm te blijven, je zelfvertrouwen aan te wakkeren en te proberen om met moed de situatie zo veel als mogelijk te wijzigen.Door: Guus

Al die boeken - hij

26 Grote Verzameling

Al die boeken - hij
propt ze in zijn hoofd en dan
schrijft hij er zelf een.

‘Hemel tussen Bergen.
Een beeld van Grote Verzameling.
Zo heeft een wijze mens brede kennis
En herinnert zich de woorden en daden uit het verleden
Om daarmee zijn deugd te verzamelen.’
Yi Jing

Het is niet mogelijk anderen lief te hebben, te inspireren en van je rijkdom te laten profiteren, als je er niet rustig en gedisciplineerd de tijd voor neemt om jezelf lief te hebben, de ruimte van je eigen geest te ontdekken en geld en goederen te verzamelen.Door: Guus

’s Zomers schaterlacht

23 Vervallen

’s Zomers schaterlacht
het oudje, glimlacht in de
herfst en zwijgt ’s winters.

‘Berg erodeert vlak bij de Aarde.
Een beeld van verrotten en Vervallen.’
Commentaar van Confucius: ‘Handel overeenkomstig de situatie en blijf stil. Het beeld beschouwend begrijpt de wijze de afwisseling van toename en afname, tevens de afwisseling van volheid en ledigheid. Het is de Dao van de Hemel.’
Yi Jing

Het is wijs om te weten wanneer je in een situatie ofwel direct en drastisch moet ingrijpen dan wel je je meegaand moet laten drijven op de eeuwige wetten van groei en verval. Hoe je tot een helder inzicht tussen beide alternatieven kunt komen, hangt van je zelfkennis af en van de vaardigheid om een situatie te doorzien.Door: Guus

De vader bekijkt

20 Gadeslaan

De vader bekijkt
aandachtig een bloem, het kind
trekt zijn hand terug.

‘De Wind waait over de Aarde.
Een beeld van Gadeslaan.
Zo ook onderzocht de oude koning diverse gebieden,
Om het volk te observeren
En instructies te geven.’
Yi Jing

Als ouders en andere opvoeders de wereld om hen heen met aandacht weten gade te slaan, worden kinderen bewogen om uit eerbied voor de natuur bijtijds de handen terug te trekken en medemensen onzelfzuchtig te benaderen.Door: Guus

Hij volgt inlevend

17 Volgen

Hij volgt inlevend
haar gangen, dan keert zij zich
om en volgt ze hem.

Uit het commentaar van Confucius: ‘Volgen. Yang arriveert en plaatst zich onder yin. Vol vreugde bewegen, dat is Volgen. Iedereen onder de hemel volgt de loop van de tijd. Groots voorwaar is het belang van het juiste moment!’
Yi Jing

Boodschap voor managers: in plaats van de leiding af te dwingen is het succesvoller om je met vriendelijkheid in je werknemers in te leven en op de juiste tijd en in de juiste situatie het heft in handen te nemen. Wie zal nalaten om je te volgen?Door: Guus

De zon op haar huid

14 Grote Oogst

De zon op haar huid -
niets meer nu dan hemelse
gelukzaligheid.

‘Het vuur aan de hemel:
Beeld van de Grote Oogst.
Zo beteugelt de wijze het boze en bevordert hij het goede,
Aldus gehoorzamend aan de goede wil van de hemel.’
Yi Jing

Door spontaan open te staan voor wat je overkomt, zul je niet gauw het gevoel hebben dat iets je ontbreekt. Maar als je je door trots op verworven bezit laat voorstaan of als je arrogant op anderen neerziet, zul je vroeg of laat verliezer zijn.Door: Guus

Hemel en Aarde

11 Voortgang

Hemel en Aarde -
hoe zacht stroomt de rivier uit
hun sterke handen.

‘Hemel en Aarde bewegen samen.
Een beeld van voortgang.
Zo geeft een wijze zijn kunde en wijsheid de vrije loop
Om de Dao van Hemel en Aarde te vervolmaken.’
Yi Jing

Als het in je persoonlijk leven goed gaat of als de zaken voorspoedig lopen, ben je geneigd om blindelings met het succes mee te hollen, terwijl het wijzer zou zijn de voortgang nauwlettend in de gaten te houden en wanneer nodig te beteugelen.Door: Guus

Wat een natte dag!

8 Verbond

Wat een natte dag!
Zie, hoe stromen elkaar toch
weten te vinden.

‘Op de Aarde is er Water
Samen stromen, een beeld van Verbond.
In overeenstemming hiermee,
Vestigde de oude koning talloze staten
En onderhield hij een nauwe band met de vorsten.’
Yi Jing

Onze rusteloze geesten kunnen het samenleven doen opschrikken en verwarren, maar hebben anderzijds het vermogen harmonieus ineen te vloeien om zo gezamenlijk verstarde structuren nieuw leven in te blazen. Open de haiku van deze week.Door: Guus

Met lege maag wacht

5 Afhankelijkheid

Met lege maag wacht
de boer de regen op zijn
land af, vol geduld

‘Wolken stijgen omhoog in de lucht.
Een beeld voor Afhankelijkheid.
In overeenstemming hiermee,
Eet en drinkt de wijze mens, hij smult met plezier.’
Yi Jing

Ondanks alle technologische vooruitgang kun je de toekomst niet door eigenmachtig ingrijpen naar je hand zetten. Net zomin als je een kind in korte tijd volwassen kunt krijgen: je kunt het als opvoeder alleen maar te eten en te drinken geven en dan maar met geduld toezien. En of er regen uit de wolken valt, moet je ook maar afwachten.Door: Guus